ERASMUS+ PROJEKTI
Erasmus + ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)
Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
Erasmus+ programma atbalsta:
• mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā;
• profesionālās pilnveides kursus un mācības – atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā un atbalsta personāla, konsorciju koordinējošās iestādes skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā iesaistītā personāla profesionālo pilnveidi;
• darba vērošanu – piedāvā iespēju skolotājiem, skolas vadībai un citam skolu pedagoģiskā un atbalsta personālam, konsorciju koordinējošās iestādes skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā iesaistītajam personālam doties vizītēs uz partnerskolām vai citām atbilstošām organizācijām, kas ir aktīvas skolu izglītības sektorā.
Mācību mobilitātes mērķi ir piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

LIEZĒRES PAMATSKOLAS Erasmus+ projekti:
Projekts 2022-2-LV01-KA122-SCH-000096893
“Vienādas izglītības iespējas VISIEM bērniem” (2023.-2024.)

1. Kursi 05.11.2023-09.11.2023

Kalamata, Grieķija mācību centrs “Areadne”

Dalīšanās ar labās prakses piemēriem un izglītības sistēmu katrā no dalībvalstīm (Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Somija, Horvātija, Spānija, Polija).

Kursu nodarbībās tika iekļautas dažādas tēmas:
* Dalīšanās ar labās prakses piemēriem un izglitības sistēmu katrā no dalībvalstīm.
* Kā vadīt izglītojošas un jēgpilnas mācību ekskursijas izmantojot darba lapas.
* Vizīte speciālajā skolā, kurā iepazīstināja ar mācību darba metodiku un individuālajiem mācību materiāliem.

2. Darba vērošana 11.12.2023. – 15.12.2023

Itālijā, Sicīlijā, Canicattini Bagni izglītības iestādēs 

Ziemassvetku gaidīšanas laikā Liezēres skolas skolotāji Erasmus+ projekta ietvaros viesojās Sicīlijā, Canicattini Bagni pilsētas skolās, kur iepazinās ar kolēģu darbu. Notika dalīšanās pieredzē par skolvadības sistēmu Sicīlijas esošās  Canicattini Bagni komūnas skolas vadītāju. Tika parādīts, kā Italijā strādā ar speciālās izglītības bērniem. Notika tikšanās, kuras laikā  ar Canicattini Bagni komūnas mēru pārrunajām par Latvijas un Itālijas izglītības sistēmu.

Tika ļoti laipni uzņemti, lutināti ar sirsnību, dāvanām no sirds!

3. Kursi 18.03.2024. – 22.03.2024. 

Spānija, Madride

Kursu tēmas bija dažādas:
 • Iepazīstot sevi – labāk izproti dažādos bērnus.
 • Darba organizācija ar rutīnām palīdz skolēnos saglabāt mieru, kārtību.
 • Emocijas, stāsti par tām sniedz izglītojamiem cēloņu-seku sakarības.
 • Iekļaut interaktīvas darba lapas.
 • Saplānots marķējums dod mieru.
 • Vērot citas valsts skolotāju darbu, tas iedvesmo atjaunoties, darīt citādi, celt pašapziņu, vēlmi lasīt izglītojošu literatūru.
 • Ceļot un baudīt kultūru.

4. Darba vērošana  02.04.2024. – 06.04.2024.

Somija, Jaala

Iepazīšanās ar izglītības iestādēm –  Jaalas sākumskola un pirmskola

 1. Somijas izglītība ir bērniem, skolotājiem un vecākiem saprotama.
 2. Sistēma ir bērncentrēta.
 3. Pedagogiem ir valsts nodrošināti diferenēti mācību līdzekļi- praktiskais materiāls mācību satura apguvei, grāmatas, darba burtnīcas un interaktīvie materiāli.
 4. Skolotājs drīkst mainīt dienas plānu pielāgojoties laikapstākļiem, situācijai un citām aktualitātēm.
 5. Bērns interešu izglītības pulciņus drīkst mainīt pēc savām vēlmēm un ieskatiem.
 6. Bērni ir ļoti pašvadīti gan pedagoga organizētajās nodarbībās, gan organizējot savu brīvo laiku.
 7. Bērni integrējas gan skolā,gan pirmsskolā vienu reizi nedēļā.

5. Kursi 22.04. 2024. – 26.04.2024.

Zviedrija, Stokholma

Liezēres pamatskola piedalījās Erasmus + projekta mobilitātē Zviedrijā. Profesionālās pilnveides kursos “Speciālās vajadzības iekļaujošā mācību vidē”

Kursu nodarbībās tika iekļautas dažādas tēmas:

 • Disleksijas, diskalkulijas, UDHS, autisma specifika, darbs ar skolēniem.
 • Dalīšanās ar labās prakses piemēriem un izglītības sistēmu Zviedrijā.
 • Koučinga pieeja problēmu risināšanā.

Tika apgūtas dažādas mācību metodes, aktivitātes, labbūtības principu iekļaušana, koučinga pieejas iepazīšana problēmrisināšanā, kas tika pielietotas praktiskos vingrinājumos. Padziļināti tika apgūti mācīšanās un uzvedības traucējumu veidi, problēmu risināšanas metodes. Tika apmeklētas Zviedrijas skolas, iepazīta skolu sistēma.

Kursos piedalījās un pieredzē dalījās skolotāji no Turcijas, Grieķijas, Vācijas, Lietuvas.

6. Darba vērošana 06.05.2024.- 10.05.2024.

  Francija, Avignona

Vērošanas vizītes laikā  tika iepazīta valsts vidusskolas izglītības sistēma.  Akadēmiskais gads Francijā tiek iedalīts trīs trimestros un sākas septembra vidū, beidzas jūnija beigās. Ņemot vērā faktu, ka Francijā liels uzsvars tiek likts uz obligātajiem mācību priekšmetiem, kas aizņem lielāko daļu no skolēna laika, ārpusskolas aktivitātes nav tik plaši izplatītas kā citās valstīs. Tomēr ļoti populāras ir dažādas sporta aktivitātes un komandu sporta veidi.

 • Mācību stundas ilgums – 55 minūtes, starpbrīdis – 20 minūtes.
 • Starpbrīžos skolēni uzturas pagalmā.
 • Visās klasēs ir dators un projektors.
 • Skolēniem mācību procesa laikā nav atļauts lietot mobilos telefonus.
Lieliski ir smelties pieredzi citā valstī! Plānojam izmantot redzēto arī savā darbā, secinot, ka būtiskākās vērtības visur ir vienādas – rāms stundas plūdums –  lasīšana, rakstīšana, nesteidzoties, izsverot būtiskāko!