ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Liezēres pamatskola no 2017. gada 1. aprīļa ir iesaistījusies

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris, projekts pagarināts līdz 2022. gada 31.decembrim

Projekta finansējums

21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

18 398 598 EUR – ESF finansējums
3 246 812 EUR – valsts budžeta finansējums
Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Karjeras pasākums "Bizness ar cepumiņu"